இலங்கை தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுயிலுள்ள பதவி வெற்றிடங்கள்

Share With Your Friends

முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் – 18
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் – 3
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் – 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *