புத்திசாலியாக நடிக்கும் விலங்குகள் – காணோளி

Share With Your Friends

இவ்வூலகில் ஒவ்போரு நாளும் ஒவ்வோரு வினோதமான விடயங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. நம்மளோடு இருக்கும் மனிதர்கள் எவ்வளவு அழகா நடிப்பார்கள். நல்லவர்களாக நடிக்கும் பலர். அதை போன்று விலங்குகளும் தற்போது நடிக்க தொடங்கி விட்டது.
சில விலங்குகளின் வினோத நடிப்பினை பார்க்கலாம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *